Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego GLKS Jawor 1955

P r o t o k ó ł
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim odbytego w dniu 24.03.2019 r. w Jaworniku Polskim

 1. Zebranie otworzył Prezes Klubu Pan Jaremkiewicz Marian.
 2. Przewodniczącym Zebrania wybrano Pana Olech Zbigniewa, który przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad Zebrania.
 3. Członkowie Klubu przyjęli proponowany porządek obrad Zebrania.
 4. Ze względu na mniej niż 50 % frekwencję na Zebraniu ustalono zgodnie z zawiadomieniem drugi termin Zebrania na pół godziny po pierwszym.
 5. W drugim terminie Prezes Klubu przedstawił informację działalności Klubu w latach 2015-2018.
 6. Skarbnik Klubu przedłożył sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2018.
 7. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Sura Wiesław przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Klubu w latach 2015-2018.
 8. Następnie zebrani omówili działalność poszczególnych sekcji Klubu, ich wyniki sportowe i zaproponowali kierunki dalszej działalności Klubu.
 9. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Członków w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 24 p.2, § 27 i 30 Statutu wybrano Prezesa, a następnie Zarząd Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR 1955” ” w Jaworniku Polskim w składzie:
  Prezes – Pan Jaremkiewicz Marian
  Wiceprezes d/s szkolenia i sportu – Pan Padewski Marek
  Sekretarz – Pan Olech Zbigniew
  Skarbnik – Pan Solarz Damian
  Kierownik Sekcji narciarstwa klasycznego – Pan Jamrozik Jakub
  Kierownik Sekcji tenisa stołowego – Pan Padewski Marek
  Kierownik Sekcji siatkówki – (wakat)
  Kierownik Sekcji piłki nożnej – Pan Jarosz Patryk
  Kierownik Sekcji szachowej – Pan Piątek Łukasz
 10. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Członków w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 24 p.2, § 27 i 34 Statutu Klubu wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
  Przewodniczący – Pan Galej Grzegorz
  Wiceprzewodniczący – Pan Sura Wiesław
  Sekretarz – Pan Oczoś Marian
 11. Po dyskusji zebrani przyjęli:
 • rezygnację Pana Pałysa Grzegorza z członka Klubu
 • Program działania GLKS „JAWOR 1955” na lata 2015 -2018
 1. Zebrani podjęli uchwały:
 • o przyjęciu projektu sprawozdania finansowego Klubu za rok 2018
 • o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu za lata 2015-2018

Protokół sporządził:
Przewodniczący Walnego Zebrania

Olech Zbigniew

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *