Program działania 2019-2023

PROGRAM DZIAŁANIA Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim na lata 2019 – 2023

Gminny Ludowy Klub Sportowy „JAWOR 1955 ” w Jaworniku Polskim, zwany dalej ,,Klubem”, jest gminnym uczniowskim klubem sportowym realizującym cele i zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Klub ten będzie w latach 2019 – 2023 wykonywał swoje zadania statutowe poprzez:

1. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, w tym organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

2. Szkolenie zawodników, w tym młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich –mieszkańców gminy Jawornik Polski, w sekcjach: piłki nożnej, narciarstwa klasycznego, tenisa stołowego, siatkówki i szachów.

3. Stwarzanie warunków do uprawiania sportu w gminie poprzez udział w szkoleniach, wnioskowanie o dofinansowanie działalności sportowej Klubu przez Gminę na szkolenia i zakup strojów i sprzętu sportowego, oraz wnioskowanie o zakup strojów i sprzętu sportowego przez sponsorów.

4. Organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy w narciarstwie klasycznym, szachach, tenisie stołowym, siatkówce i piłce nożnej.

5. Przygotowanie sportowe reprezentacji wsi: Jawornik Polski i Jawornik Przedmieście, Widaczów i Hucisko Jawornickie, oraz Hadle Szklarskie i Hadle Kańczuckie w tych dyscyplinach do zawodów z cyklu „O PUCHAR WÓJTA GMINY JAWORNIK POLSKI

6. Udział tych sekcji w zawodach i rozgrywkach ligowych, organizowanych przez związki sportowe, Podkarpackie Zrzeszenie LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE, inne zrzeszenia i inne podmioty.

7. Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych przez członków GLKS „JAWOR 1955” z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe Klubu.

8. Współdziałanie z władzami samorządowymi gminy, oraz dyrekcjami szkół z terenu gminy Jawornik Polski w organizowaniu działalności sportowej.

9.Współpraca z innymi klubami sportowymi z terenu gminy w organizowaniu zawodów sportowych.

10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, oraz promowanie zasad etyki sportowej wśród zawodników i kibiców.

11. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży zagrożonej, zgodnie z art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

12. Udzielanie pomocy młodzieży uzależnionej w wyrwaniu się z nałogów poprzez zachęcanie ich do czynnego uprawiania sportu na prowadzonych przez Klub pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

uchwalono na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym

Członków GLKS „JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim w dniu 24.02.2019 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania